Expandmenu Shrunk


Subwencja oświatowa

Subwencja oświatowa, a poprawnie: część oświatowa subwencji ogólnej, naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o skomplikowany algorytm. Można go znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej, wydawanym co roku w grudniu na rok następny (aktualne rozporządzenie dostępne jest w zakładce „Obowiązujące przepisy”). Algorytm ten uwzględnia zarówno liczbę nauczycieli, jak i uczniów. Co ważne, uwzględnia też liczbę uczniów z konkretnymi rodzajami niepełnosprawności.

W rozporządzeniu są dla nich określone tzw. wagi, czyli mnożniki. Po znalezieniu odpowiedniego rodzaju niepełnosprawności i jego wagi należy przemnożyć nią tzw. stawkę bazową – dzięki temu wiadomo, ile DODATKOWYCH środków rocznie otrzymuje dana jednostka samorządu (gmina, a w przypadku przedszkoli i szkół specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych – powiat) na konkretne orzeczenie konkretnego ucznia. Stawka bazowa jest prawie taka sama w całej Polsce, ulega niewielkim korektom w ciągu roku. Wahania między gminami wynikają z wielkości miejscowości – małe gminy mają trochę więcej, większe – trochę mniej. Do określenia dokładnej wielkości stawki bazowej (tzw. ucznia przeliczeniowego) dla danej gminy potrzebny jest dokument „Metryczka subwencji” na dany rok. Jest to dokument urzędowy, o który na mocy ustawy o dostępie do informacji publicznej może wystąpić każdy obywatel (polecamy tą ważną i bardzo przydatną ustawę). W załączeniu nasze wystąpienie do władz Warszawy o metryczki na rok 2010 i 2011.

Dla dużych miast, które są zarówno gminą, jak i powiatem, MEN opracowuje dwie odrębne metryczki – jedną z tytułu realizowania zadań oświatowych gminy, drugą – zadań oświatowych powiatu. Metryczka zawiera dokładne ilości uczniów w poszczególnych kategoriach, a także łączną kwotę dotacji wynikającą w określonej wagi subwencyjnej. Przede wszystkim jednak umożliwia ona obliczenie stawki bazowej subwencji przypadającej dla danego samorządu. W prawym górnym rogu metryczki zawarty jest standard finansowy A, a tuż pod nim wskaźnik korygujący dla danej jednostki samorządu (o wartości zbliżonej do 1). Po przemnożeniu jednego przez drugi otrzymujemy dokładną wielkość środków naliczanych przez MEN z budżetu państwa dla naszej gminy lub powiatu na „zwykłego” ucznia. Rozporządzenie subwencyjne, poza wagami dla czterech grup niepełnosprawności uczniów (plus dwie dla przedszkolaków), zawiera również wiele innych wag – np. dla uczniów w klasie integracyjnej, dla klas sportowych itp. Uwaga: przedszkolaki nie są obecnie objęte „zwykłą” subwencją (choć w najbliższych latach planowane jest ich stopniowe subwencjonowanie), natomiast przedszkolak z orzeczeniem jest „opłacalny” dla gminy, gdyż po wpisaniu do systemu naliczana jest na niego subwencja z budżetu. Oto orientacyjne stawki roczne (bez uwzględnienie wskaźnika korygującego dla gminy): zwykły uczeń rocznie: 4 717 zł waga P2 = 1,40 daje 6 604 zł rocznie dodatkowych środków (upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania, zagrożenie uzależnieniem, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, choroby przewlekłe) waga P3 = 2,90 daje 13 679 zł rocznie dodatkowych środków (niewidomi i słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia psychiczne waga P4 = 3,60 daje 16 981 zł rocznie dodatkowych środków (niesłyszący i słabosłyszący, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym) waga P5 = 9,50 daje 44 812 zł rocznie dodatkowych środków (upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim -obowiązek szkolny lub obowiązek nauki realizowany poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, niepełnosprawności sprzężone oraz autyzm) Stawka na ucznia z niepełnosprawnością naliczana jest na podstawie zarejestrowanego przez dyrektora orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego NIEZALEŻNIE OD TYPU SZKOŁY, a więc samorząd dostaje ją w takiej samej wysokości niezależnie od tego, czy dziecko kształci się w placówce masowej, czy specjalnej. Ważne jest, że środki te trafiają do kasy samorządu, ale nie muszą być przekazane do placówki, w której uczy się dziecko. Jest to największy nonsens tego systemu.

Nasz projekt służy zmianie tego stanu. Obecnie rodzic mimo wiedzy o wielkości subwencji może jedynie żądać realizacji zaleceń z orzeczenia – szkoła ma obowiązek je realizować (Rozporządzenie w sprawie organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, art. 4 ust. 1). Znajomość subwencji przydaje się, gdy rodzic słyszy argument, że szkoła lub gmina NIE MA ŚRODKÓW na realizację zaleceń. Należy podkreślić, że zgodnie z interpretacją urzędników MEN zalecenia muszą być realizowane nawet, gdyby nie istniała zwiększona subwencja. Dowolność wydatkowania środków z subwencji oświatowej wynika z przepisów dotyczących finansów publicznych i dochodów jednostek samorządu terytorialnego, jest zatem niestety całkowicie legalna. Drugi problem, z którym zderza się wielu rodziców, a niekiedy także świeżo upieczonych samorządowców, to rozdzielenie w wielu gminach i powiatach zarządzania merytorycznego oświatą od finansowania zadań oświatowych. Tym pierwszym obszarem zajmują się przeważnie wydziały oświaty i wychowania w urzędach gmin czy starostwach, natomiast finansami – zespoły obsługi ekonomicznej. Rodzic, który chce się poskarżyć, że nie są realizowane zalecenia z orzeczenia, powinien wiedzieć, że sprawa ta jest przedmiotem tzw. nadzoru pedagogicznego. Zatem można dyrektora szkoły skarżyć do wójta, burmistrza czy prezydenta miasta, ale najwłaściwszym organem jest tu kuratorium. Natomiast gmina odpowiada za finanse szkoły – do wójta, burmistrza czy prezydenta należy zatem udać się w sytuacji, gdy dyrektor twierdzi, że brak mu środków, godzin, sprzętu itp. na realizację zaleceń.

http://www.wszystkojasne.waw.pl./

SUBWENCJA OŚWIATOWA 2012

http://www.wszystkojasne.waw.pl./subwencja-oswiatowa-w-2012-roku.html

 

Pomoc, której nie ma.

źródło ;  http://www.wszystkojasne.waw.pl./news/2011/12/pomoc-ktorej-nie-ma.html

Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością.

http://bankier.tv/finansowanie-edukacji-osob-z-niepelnosprawnoscia-10408.html

 

System edukacji w Polsce dla osób z autyzmem

Opracowanie Fundacja Synapsis

poniżej w pliku

 

Tekst powstał dla Porozumienia AUTISM-EUROPE, w ramach prowadzanych badan nad systemem oświaty dla osób
z autyzmem w krajach członkowskich UE.

 Comments are closed.©2018   raindrops   Entries RSS and Comments RSS   Raindrops Theme  
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect. This site is protected by WP-CopyRightPro